Naina Shah

@nainashah

?

Location
Karachi
Native Language
Urdu
Learn Language
Urdu